Archive for 21. märts 2007

Kursus kaugkoolituse tehnoloogiad

märts 21, 2007

Kursuse eesmärk on õppida haldama ja looma sobivaid tegevusmustreid hajutatud arhitektuuriga web 2.0 õpikeskkondades.

[splashcast OAHP5898BF]

Kui sul on kursuse kohta KÜSIMUSI, siis võid julgelt kirjutada siia (Comments teksti allosas). Samuti on kursusel monitooringu lehekülg, mille kaudu saate jälgida, mis toimub ning saata oma jooksvaid küsimusi. Monitooringu leht täieneb vastavalt teie tegevusele.

Kursusel on kolm infopäeva ning nende vahel toimub iseseisev ja rühmatöö, milles on võimalik abi küsida nii kursuse juhendajailt kui ka rühmakaaslastelt. Kohtume Narva mnt. 25 PM-302.

1. kontaktpäev: 14. aprill
Loengud ja praktilised tööd
10.00-10.45 (Kai Pata ja Terje Väljataga) Sissejuhatus kursusesse ja nõuete selgitamine, kursusel kasutatavate planeerimise (google calendar), monitooringu (netvibes, pageflakes, del.icio.us) ja suhtlusmeediumite (blogi) tutvustamine, skype (kontaktajad).
11.00-11.45 (Terje Väljataga) Suletud ja avatud hajutatud e-õppe maastikud, web 2.0 ja sotsiaalne tarkvara, eõppe 1.0 ja 2.0 võrdlus. Õppimisparadigmad: enesejuhitud õppimine, ühesõpe, sotsiaalsed võrgustikud.
12.00-12.45 (Terje Väljataga) Praktiline ülevaade kursusel kasutatavast sotsiaalsest tarkvarast: ajaveebid (nt. WordPress), agregaatorid (nt. Netvibes, PageFlakes), töölauapõhine tarkvara (nt. Flock), sotsiaalsed viitesüsteemid (nt. del.icio.us), filtreerimissüsteemid (Technorati, WordPress), agregeerimine.
13.00-13.45 Lõuna
14.00-15.45 (Terje Väljataga) Praktiline ülevaade kursusel kasutatavast sotsiaalsest tarkvarast: õpiobjektide agregaatorid ja nende repositooriumid (nt. SplashCast, Flickr, Slideshare). Ühe õpiobjekti individuaalne loomine.
16.00-16.45 (Terje Väljataga) Suhtlustarkvara (Skype, Meebo).
17.00-17.45 (Kai Pata) Pedagoogilised tegevusmustrid ja lubavustepõhine õpidisain. Individuaalse kodutöö tutvustus: Kuidas luua õpikeskkonda enesejuhtivaks õppimiseks. Kuidas disainida lubavustepõhist tegevusmustrit enesejuhitud õppimiseks?

Kodutöö 1. Enesejuhitud õppimiseks hajutatud õpimaastiku koostamine ja selles toimuva ühe lubavustepõhise tegevusmustri läbiproovimine ja kirjeldamine etteantud reeglite alusel (õpikeskkonna elementide kirjeldamine (esitusviis vaba); 1 pedagoogilise töövoo diagramm koos tegevusteks vajalike keskkonna lubavuste kirjeldamisega – diagramm ja narratiivne kirjeldus). Töö valmimise tähtaeg 28. aprill. Kodutöö esitatakse blogis või wikis või lisatakse sinna vajalikud viited.

2. kontaktpäev: 28. aprill
Loengud ja praktilised tööd
10.00-10.45 (Kai Pata ja Terje Väljataga) Individuaalsete kodutööde esitlus ja hindamine
11.00-11.45 (Kai Pata ja Terje Väljataga) Individuaalsete kodutööde esitlus ja hindamine
12.00-12.45 (Kai Pata ja Terje Väljataga) Videosild Tartuga (Polycom). Debatt suletud õpihaldussüsteemi või avatud hajutatud eõppe keskkonna poolt ja vastu.
13.00-13.45 Lõuna
14.00-14.45 (Kai Pata) Suhtlemine ühesõppekeskkonnas. Toetusmudelid. Rollimängud ühesõppekeskkonnas.
15.00-15.45 (Kai Pata) Toetusmustrid: 6-mütsi, Johari aken, ajurünnak, debatt jt. Regulatsioon ja ühesloome hajutatud õpisüsteemis. Ühesõppe võimalused: projekt, uurimus, modelleerimine, simuleerimine, otsuste tegemine.
16.00-16.45 (Kai Pata) Ühisõppekeskkonnad, mis võimaldavad ühist loometegevust (View, Gliffy, google.docs, Wikispaces).
17.00-17.45 (Kai Pata) Rühmade moodustamine ja rühma kodutöö tutvustus: Kuidas luua õpikeskkonda loovaks ühesõppeks? Kuidas disainida lubavustepõhist tegevusmustrit loovaks ühesõppeks?

Kodutöö 2. Loovaks ühesõppeks hajutatud õpimaastiku koostamine rühmas ja selles toimuva ühe lubavustepõhise tegevusmustri läbiproovimine ja kirjeldamine etteantud reeglite alusel (õpikeskkonna elementide narratiivne kirjeldamine (esitusviis vaba); 1 pedagoogilise töövoo diagramm koos tegevusteks vajalike keskkonna lubavuste kirjeldamisega -diagramm ja narratiivne kirjeldus). Töö valmimise tähtaeg 12.(19) mai. Kodutöö esitatakse blogis või wikis, vajadusel on seal vaid viited esitluste asukoha juurde.

3. kontaktpäev: 19. mai
Loengud ja praktilised tööd
10.00-10.45 (Kai Pata ja Terje Väljataga) Rühma kodutööde esitlus ja hindamine
11.00-11.45 (Kai Pata ja Terje Väljataga) Rühma kodutööde esitlus ja hindamine
12.00-12.45 (Terje Väljataga) Õpiobjektid, metaandmed, repositooriumid.
13.00-13.45 Lõuna
14.00-14.45 (Terje Väljataga) Autoriõigused ja plagiaat. Creative commons litsentsid. Tarkvara plagiaadi avastamiseks.
15.00-15.45 (Terje Väljataga) LeMilli keskkonnas ühise õpiobjekti loomine.
16.00-16.45 (Kai Pata) Hindamise tegevusmustrid. Rühma hindamine, kaaslase hindamine, õpiobjektipõhine hindamine. Tegevusmustri realiseerimise hindamine.
17.00-17.45 (Kai Pata) Kodutöö tutvustus: Evalvatsiooni printsiipide rakendamine empiirilises essees, mille abil hinnataks enda poolt loodud enesejuhtiva ja ühesõppe tegevusmustri rakendumist.

3. Kodutöö: Evalvatsiooni printsiipide rakendamine empiirilises lühiessees, mille abil hinnataks enda poolt loodud enesejuhitud õppimise ja loova ühesõppe tegevusmustri rakendumist. Töö valmimise tähtaeg 31. mai. Essee esitatakse blogis või wikis.