Ülesanded

Siit leiad kodutöödeks mõeldud ülesanded ja viited abimaterjalidele.

Tunnitööd sooritatakse individuaalselt ja võimalusel esitatakse oma blogis või viidatakse materjali asukohale oma blogis.

1. Loo oma ajaveeb e. blogi

2. Loo oma sotsiaalne järjehoidja
Kui soovid teatud viiteid kaaskursuslastega jagada, kasuta märksõna MII7042
Kui oled loonud oma blogi ja sotsiaalsete viidete kasutajakonto del.icio.us, lisa oma blogiaadress sotsiaalsesse viitekogusse kasutades rühma ühist märksõna MII7042.
Sel moel leiame kõikide blogide aadressid sama märksõnaga. Tuutorid lisavad teie blogi ka monitooringu lehele, et jälgida teie kodutöö valmimist.

3. Loo oma Slideshare kasutajakonto
See on tarvilik kodutööde esitluste ladustamiseks
Kasuta oma kodutööde märgistamisel märksõna MII7042

4. Loo oma Gliffy kasutajakonto
Gliffi on hea abivahend skeemide koostamiseks

5. Tutvu kursuse monitooringu vookoguga Pageflakes keskkonnas
Vookogus saad jälgida uusi järjehoidjaid, infot kursuse ajaveebist, kodutööde sooritamise kulgu kaaslaste ajaveebidest

6. Soovi korral loo oma või rühma vookogu näiteks kasutades Pageflakes. com või Netvibes.com

7. Soovi korral loo oma või rühma wiki

8. Multimeedia esituse koostamine: variandid Slideshare’ga (slidecast) ja Splashcastiga (splashcast), Audacity’ga (podcast).

9. Õppematerjali koostamine LeMillis

10. Loo oma Skype kasutajakonto. Tutvumine Gabbly.com jututoaga. Tutvumine Vyew ühisõppetarkvaraga.

________________________________________________________________________________

Kodutöö 1. Enesejuhitud õppimiseks hajutatud õpimaastiku koostamine ja selles toimuva ühe lubavustepõhise tegevusmustri läbiproovimine ja kirjeldamine etteantud reeglite alusel.
Kodutöö luuakse kas pildina (kasuta näiteks Gliffy.com), ppt-esitlusena (jagamiseks kasuta näiteks Slideshare net) ja esitatakse blogis pildi või slaidiprogrammina või wikis.

Maastiku ja tegevusmustri joonise loomine soovitav Graffletopia vahenditega.
Sobiv kasutada Scott Wilsoni loodud mashup-stencil’it.
Tegevusmustri loomiskes sobib Priit Tammetsi loodud activity pattern stencil.


Üliõpilasel tuleb tutvustada oma esitlust kontaktpäeval 3 minuti jooksul.

SELGITUSED

1a. Enesejuhtiva õppimise tarbeks hajutatud õpikeskkonna koostamine ja kirjeldamine
Õpikeskkonna infovoogude liikumise kirjeldus luuakse joonisena (kasuta Gliffy.com või Powerpoint programmi). Kuidas ja milliseid vahendeid kasutate joonise vormistamiseks on vaba (nt. ppt. slaidid, UML-editor, Gliffy vm. vahend). Hajutatud enesejuhtiva õpikeskkonna joonisele lisatakse juurde kirjeldus, mis selgitab, kuidas keskkond toimib ja milliseid tegevusi võimaldab teha. Blogis esitatakse nii kirjeldus kui ka joonis või viide selle asukoha juurde.

Näide: Sotsiaalsete soovituste kuvamine
bookmarkpodcast

Näide: Kodutööde kuvamine
homecast

________________________________________________________________________________

1b. Enesejuhitud õppimise ühe tegevusmustri kirjeldamine lubavuspõhiste tegevusdiagrammi abil ja narratiivselt (1. lk. õpikeskkonna elementide ja nendevaheliste pedagoogiliste töövoogude narratiivne kirjeldamine; 1 pedagoogilise töövoo diagramm koos tegevusteks vajalike keskkonna lubavuste kirjeldamisega).

Tegevusdiagrammi komponendid:
Näide: Tegevusmuster 1 Camp projektis

lubavused tegevusmustris

Tegevusdiagramm koosneb tegevustest (vt. tegevuste loendit allpool).

Iga tegevus sisaldab omavahel seotud tegusid. (vt. tegude loendit allpool)

Tegevusdiagrammi loomisel eraldatakse kõigepealt tegijate nt. õppija ja tuutori tegevused vastavalt nende rollile õpitegevuses. Sarnase rolliga õppijate tegevusi kirjeldatakse ühe rollina.
Igas tegevuses võivad osaleda mitmes eri rollis olevad tegijad (nt. tegevus rühmatöö sisaldab ühelt poolt rühmaliikmete loometegevust ja teiselt poolt tuutori toetavaid tegevusi).
Otstarbekas on esitada tegijate sooritatud tegevused erinevates kõrvutiolevates tulpades.

Iga tegevuse osaks on ka tegevuses kasutatavad või loodavad õppematerjalid (artifaktid). Nende asukoht tegevusdiagrammis näidatakse tegudega seotult.

Tegevuse sooritamiseks on vajalikud mingid õpikeskkonna lubavused. Need näidatakse tegudega seotult.

Lubavuse kirjeldamise komponendid:
Kolm olulist elementi lubavuse kirjeldamisel on:
SUBJEKT;
OPERATSIOON;
MEDIAATOR (KESKKOND, VAHEND, ARTIFAKT)

Lubavused on omadused, mis toetavad või piiravad subjektidel läbi viia mingeid eesmärke teatud artifakte ja töövahendi funktsioone kasutades.

Subjektid: igaüks, kogukond, rühm, isik
Subjektide omadused: rühmajuht, tuutor, erinevad rollid tegevustes nt. 6-mütsi jne.

Artifaktid: veebliehekülg, sõnum, vestlus, pilt, tabel, mudel
Arifaktide omadused: esitsulik (expositive), interaktiivne (interactive) jne.

Operatsioonid:
Kirjeldamisel kasutatakse manipulatiivseid operatsioone.
Tehnilistes kirjeldustes tuleks eelistada nende kasutamist, sest neid on võimalik salvestada ja jälgida. Sellisel juhul tuleks pedagogiline sisu kirjeldada taksonoomiate abil (nt. tuutori toetusaktida taksonoomia, argumentide taksonoomia jne.), mis muutuvad manipulatiivsete operatsioonide omadusteks.
Samuti on manipulatiivsetel operatsioonidel tajutavad omadused (nt. ajaga seonduvalt sünkronne/asünkroonne, või tajumisviisiga seondivalt auditiivne/visuaalne ikooniline v. sümboliline jne.)

Näiteks: Publitseeri on manipulatiivne tegevus, mida saab mõõta, kuid selle sisu võib olla väga erinev.
Pedagoogiliselt saame publitseeri operatsiooni klassifitseerida näiteks kui tuutori toetusakti või siis tuutori argumenti või mõne muu taksonoomia abil.
Tajutavad omadused, millega operatsiooni saab iseloomustada võivad olla näiteks:
sünkroonne e. reaalajas toimuv publitseerimine (jututoas),
pildi või teksti publitseerimine.

Manipulatiivsed operatsioonid on:
*juurde pääsema
*filtreerima (täg-ide või märksõnadega)
*tõmbama
*saatma
*publitseerima, avaldama (juurdepääsu andma)
*agregeerima, kokku liitma
*ühendama
*lahti ühendama, katkestama
*salvestama
*metaandmed
*looma e. lisama (artifakti sees)
*parandama (artifakti sees)
*reorganiseerima, ümberpaigutama (artifaktide vaheline)
*lisama (artifaktide vaheline)
*kustutama (artifaktide vaheline)
etc.
Näide: filtreerib_indiviidi_artifakte; loob_kogukonna_interaktiivse’artifakti

Soovitav on lubavusi kirjeldada propositsioonidena:

operatsioon’tajutav ja pedagoogilise taksonoomiaga määratud omadus_subjekt’roll_artifakt’omadus

_________________________________________________

Näide. Tegevusmustri lubavustega sidumise printsiibid:

näidisdiagramm

_______________________________________

Narratiivse kirjelduse komponendid:
Kirjelduses kasutatakse tegevusteooria elemente: tegevused, teod ja lubavused, mis operatsioonide sooritamisel on vajalikud.

Narratiivse kirjelduse elemendid:
Tegevuse eesmärgid
Tegevuse kontekst
Tegevuses kasutatavad artifaktid (õpiobjektid)
Tegevuse stsenaariumi etapid
Tegevuses osalejate rollid
Tegevusega seotud lubavused

_____________________________________________________

Näited, kuidas hajutatud õpimaastike jooniseid ja tegevustmustrite diagramme koostada. Õpijuhis on koostatud põhimõttel: Õpime teiste vigadest ja ideedest

Kodutöö 2. Loovaks ühesõppeks hajutatud õpimaastiku koostamine rühmas ja selles toimuva ühe lubavustepõhise tegevusmustri läbiproovimine ja kirjeldamine etteantud reeglite alusel. Kodutöö esitatakse blogis või wikis. Ettekandeks on aega rühmal 10 minutit.
Rühmatöö tulemused või viide nende asukohale esitatakse vähemalt ühe rühmaliikme blogis.
__________________________________________

Kodutöö 2. Ühestegevuse maastiku ja tegevusmustri koostamine ja läbiproovimine

Kodutöö 2a. Ühesõppeks hajutatud õpikeskkonna koostamine, rühmakaaslastega tegevuse planeerimine ja ühise keskkonna kirjeldamine.
Sooritatakse rühmatööna analoogselt ül. 1a kirjelduste järgi.

kodutöö 2b. Rühmakaaslastega läbi tehtud ühe loova ühesõppe tegevusmustri kirjeldamine lubavuspõhiste tegevusdiagrammi abil ja narratiivselt.
Sooritatakse rühmatööna analoogselt ül. 1b kirjelduste järgi.

____________________________________________

3. Kodutöö: Evalvatsiooni printsiipide rakendamine empiirilises lühiessees, mille abil hinnataks enda poolt loodud enesejuhitud õppimise ja ühesõppe tegevusmustri ja õpimaastiku rakendumist. Kodutöö esitatakse blogis või wikis.
Kodutöö sooritamisel palun kasutada õpilepinguid, mida 1. ja 2. kodutöö jaoks tegite. Hinnake ennast (ja oma saavutusi) nende kriteeriumite alusel – kas saavutasite oma esmärgid ja mil määral?

Töö sooritatakse individuaalselt.

_____________________________________________

Hinne kujuneb järgmistest komponentidest:
1. Kodutöö 1 ja selle esitlus (30 %)
2. Kodutöö 2 ja selle esitlus (30 %)
3. Kodutöö 3 (30 %)
4. Tunnitöö ülesannete täitmine (10 %)

Advertisements

3 kommentaari to “Ülesanded”

 1. kaipata Says:

  Vastused Indreku küsimustele kodutööde kohta:
  ———————————-

  Küsimus tekkis, selle koha peal kui peab tegema joonise. Kui põhjalik peab see olema? Kas näiteks võib võtta lubavusmustri pildi (3. pilt)?

  >Jah, näiteks sobib just see joonis.

  ——————————–

  Ehk kas ma peaks selgeks tegema kuidas toimuks minul suhtlus mingis e-õppe keskkonnas ning mida saaks õpilased teha või mida siis õpetaja peaks tegema?

  >1. ülesandes loote enesejuhtiva õpitegevuse mustri, sel juhul on ilmselt üks tegija – teie ise ja millised on teie tegevused selle mustri raames.
  Pange ennast kui magistranti õppija rolli ja looge nedale web 2.0 vahenditest süsteem, kus saate infovooge jälgida, kus on teile vajalikud elemendid, mida saate oma õpitegevuse planeerimiseks, läbiviimiseks ja realiseerimiseks ja jälgimiseks kasutada.

  >2. ülesandes loote ühestegevuse mustri. Esimesel kontaktpäeval tegime kursuslastest rühmad:
  http://www.pageflakes.com/kpata.ashx?page=9505424
  Mustris osaljad on seega teie rühmakaaslased. Te peate otsustama, kas neil on kõigil analoogiline (nt. õppija roll), või on mõni teist tuutor või juht, kes koordineerib teiste tegevusi – sel juhul on rolle 2.Otsustamine ja mustri läbiproovine toimub üheskoos.

  Mõlemad tegevusmustrid teete joonise järgi:

  Lisaks on vaja jutustavat lühikirjeldust, kus kirjeldate muuhulgas ka lubavusi.

  —————————-

  Saaksin aru, et peaksin looma nagu mingi infosüsteemi joonise, kuhu keegi pääseb ning mis õigused tal on.

  >Infosüsteemi joonis on üks osa kodutööst, mille võite esitada kas näiteks skeemina nagu joonised 1 ja 2, või visualiseerida seda podcastina nt. nagu meie avalehel
  https://kaugkoolitus.wordpress.com/

 2. Kai Pata Says:

  Kairit kirjutas: Oli jah vahva kursus. Mulle ka meeldis. Samas jäi mul üks teoreetiline osa natuke arusaamatuks. Nimelt see sama lubavuse asi. Ma ei saanud täpselt aru, mis see on. Samas saan aru, et see oleks vajalik teada. Kas on mingit lisa materjali selle kohta, mis selgitaks lihtsalt kontseptsiooni ära?

  Lubavus selline tunnus, mis avaldub, kui keegi teeb mingit tegevust mingite töövahendite abil. Lubavus pole otseselt keskkonna ega tegevuse “oma”. Iga inimene tajub ja rakendab tegevuse käigus mingi töövahendiga erinevaid lubavusi. Lubavus saab kirjeldada, kasutades omadussõnu, mis iseloomustavad tegusid (näit. vaatlemine, jagamine, jälgimine, saatmine jne.) ja isikuid iseloomustavaid sõnu (nt. igaüks, kõik, tuutor, õppija, liider) ja õpiobjekte iseloomustavaid sõnu (nt. interaktiivne, jagatud, ühine). Kui lood tegevusmustri, siis see koosneb teatud tegevuste plokkidest, iga tegevuse sees teeved inimesed teatud tegusid ja nende tegemise ajal kujunevad ja avalduvad lubavused.

 3. kaipata Says:

  Kodutöö sooritamisest täpsemalt http://www.slideshare.net/kpata/maastikud-ja-tegevusmustrid

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: